Câu hỏi thường gặp

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-8.png

Thiết lập thông tin công ty

24/02/2021
Các bước thay đổi thông tin công ty icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Thông tin công ty
Bước 2: Thực hiện sửa đổi/ cập nhật các thông tin về công ty, trong đó:
☛ Hệ thống tự động hiển thị các thông tin đã nhập khi đăng ký
☛ Nhập và thay đổi các trường thông tin nổi
☛ Đối với các thông tin in mờ, cần liên hệ Tripi One khi muốn sửa thông tin
Bước 3: Bấm lưu lại để lưu thông tin sửa đổi

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-3.png

Thiết lập phòng ban

24/02/2021
Thao tác thiết lập phòng ban icon

☛ Hệ thống tự động hiển thị mặc định các thông tin về phòng ban
⚡ Người dùng lọc các phòng ban cần tìm:
☛ Nhập Tên phòng ban
☛ Chọn một trong các trạng thái.
☛ Sau đó nhấn Tìm kiếm.
⚡ Để xóa bộ lọc tìm kiếm vừa chọn, nhấn biểu tượng Quay lại
☛ Nhấn Thêm để thêm phòng ban mới.
☛ Nhấn Cập nhật để Thay đổi các thông tin về phòng ban, hoặc nhấn biểu tượng thùng rác để xóa.

Thêm mới danh sách phòng ban icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Phòng ban → Thêm mới
Bước 2: Nhập Tên phòng ban
Bước 3: Nhấn thêm để thêm người phê duyệt mới. Tại phần tên, chọn một người dùng trên hệ thống.
Bước 4: Nhấn Lưu lại hoặc Bỏ qua (hủy các thay đổi vừa thực hiện)

Cập nhật danh sách phòng ban icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Phòng ban → Cập nhật
Bước 2: Người dùng thay đổi tên phòng ban và Trạng thái
Bước 3: Người dùng thêm, thay đổi hoặc xóa người phê duyệt hiện tại:
☛ Người dùng nhấn thêm mới để thêm người phê duyệt mới
☛ Chọn tên người phê duyệt cần thêm/ thay đổi trong danh sách người dùng có sẵn trên hệ thống
☛ Người dùng chọn biểu tượng thùng rác để xóa
Bước 4: Nhấn Lưu lại hoặc Bỏ qua (hủy các thay đổi vừa thực hiện)

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-5.png

Thiết lập chức vụ

24/02/2021
Cách thay đổi danh sách chức vụ sẵn có trên hệ thống? icon

Bước 1: Màn hình Tab Đăng nhập → Thiết lập chung → Chức vụ
Bước 2: Chọn mục đích cập nhật danh sách để tiến hành các thao tác cập thay đổi:
☛ Thêm mới: Người dùng nhấn Thêm mới, nhập Tên chức vụ và Trạng thái cho chức vụ mới.
☛ Chỉnh sửa: Người dùng nhấn biểu tượng chỉnh sửa (cạnh biểu tượng thùng rác). Thay đổi tên và trạng thái mong muốn.
☛ Xóa: Người dùng nhấn biểu tượng thùng rác để xóa.

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-4.png

Quản lý người dùng

24/02/2021
Cách thêm người một dùng mới icon

Bước 1: Màn hình tab Đăng nhập → Thiết lập chung → Quản lý người dùng
Bước 2: Người dùng bấm chọn Thêm mới: Nhập các thông tin người dùng mới.
Lưu ý: Bắt buộc cần nhập các thông tin gắn dấu *
Bước 3: Nhấn Lưu lại để lưu thông tin người dùng mới, hoặc nhấn Bỏ qua để hủy.
Bước 4: Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận thay đổi.
Người dùng nhấn Đồng ý để lưu thông tin, hoặc dấu x để quay lại màn hình Cập nhật người dùng.

Cách thêm nhiều người dùng một lúc icon

Bước 1: Màn hình tab Đăng nhập→ Thiết lập chung → Quản lý người dùng
Bước 2: Bấm chọn file danh sách mẫu để tải về và nhập thông tin danh sách người dùng cần thêm mới
Bước 3: Người dùng nhấn biểu tượng Chọn file để chọn file danh sách cần tải lên. (Nếu muốn ngừng việc Tải lên danh sách, chọn Bỏ qua)
Bước 4: Sau khi tải lên file danh sách, hệ thống hiển thị thông tin các người dùng. Trạng thái thể hiện việc tải lên thành công hay thất bại
Bước 5: Người dùng nhấn Xác nhận.
Nếu trạng thái tải lên thất bại:
☛ Người dùng nhấn Tải xuống DSNV lỗi – danh sách các nhân viên bị lỗi thông tin.
☛ Sau khi sửa, người dùng tải file đó lên như bước 1.
Người dùng nhấn Hoàn thành để kết thúc việc tải lên từ DSNV.
Lưu ý: Khi nhấn hoàn thành, các nhân viên có trạng thái Thất bại sẽ không được lưu lại

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-13.png

Thiết lập chính sách nhóm

24/02/2021
Cách thêm mới chính sách nhóm? icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Chọn Nhóm → Thêm mới
Bước 2: Người dùng chọn phòng ban và chức vụ
Nhập tổng số tiền hạn mức trên tháng cho cả chuyến bay và khách sạn cho nhóm vừa chọn
Bước 3: Người dùng Nhập số tiền Hạn mức vé máy bay, lựa chọn hạng vé và hãng bay. Có thể chọn đồng thời nhiều hãng bay và hạng vé.
Bước 4: Người dùng nhập số tiền hạn mức Khách sạn, chọn hạng sao
Bước 5: Người dùng nhấn Lưu lại để lưu thông tin, hoặc Bỏ qua để hủy việc thêm chính sách mới.

Cập nhật chính sách nhóm như thế nào? icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Chọn Nhóm
Bước 2: Bấm chọn biểu tượng Chỉnh sửa/ Xóa của phòng ban muốn cập nhật
Bước 3: Nhập thông tin cần thay đổi
Bước 4: Người dùng nhấn Lưu lại để lưu thông tin, hoặc Bỏ qua để hủy.

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-17.png

Thiết lập chính sách cá nhân

24/02/2021
Cách thêm mới chính sách cá nhân? icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Chọn Cá nhân → Thêm mới
Bước 2: Người dùng chọn tên đăng nhập. Nhập tổng số tiền hạn mức trên tháng cho cả chuyến bay và khách sạn cho tên đăng nhập vừa chọn.
Bước 3: Người dùng Nhập số tiền Hạn mức vé máy bay, lựa chọn hạng vé và hãng bay. Có thể chọn đồng thời nhiều hãng bay và hạng vé.
Bước 4: Người dùng nhập số tiền hạn mức Khách sạn, chọn hạng sao
Bước 5: Người dùng nhấn Lưu lại để lưu thông tin, hoặc Bỏ qua để hủy việc thêm chính sách mới.

Cập nhật chính sách cá nhân như thế nào? icon

Bước 1: Đăng nhập → Thiết lập chung → Chọn Cá nhân
Bước 2: Bấm chọn biểu tượng Chỉnh sửa/ Xóa của người dùng muốn thay đổi
Bước 3: Nhập thông tin cần thay đổi.
Bước 4: Người dùng nhấn Lưu lại để lưu thông tin, hoặc Bỏ qua để hủy.

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-21-1.png

Quản lý phê duyệt

24/02/2021
Thiết lập quản lý phê duyệt như thế nào? icon

Hệ thống sẽ mặc định chính sách chung của công ty và chính sách riêng cho từng Phòng/Ban.
⚡Thiết lập chính sách chung cho toàn công ty:
+ Người dùng nhấn thêm mới (trong trường hợp chưa có quy trình chung) để tạo mới quy trình chung cho công ty
+ Thay đổi hoặc xóa quy trình chung đã đặt ra: Người dùng nhấn biểu tượng thay đổi, hoặc biểu tượng thùng rác.
⚡ Xây dựng quy trình riêng phù hợp từng Phòng/Ban:
+ Người dùng nhấn thêm mới để tạo quy trình mới
+ Nhấn biểu tượng thay đổi để sửa quy trình đã có
+ Người dùng chọn biểu tượng thùng rác để xóa

Thao tác đặt và chỉnh sửa chuyến đi

24/02/2021
✈️ Làm thế nào để đặt vé máy bay? icon

Bước 1: Vào Quản lý chuyến đi, chọn thêm mới chuyến đi và đặt tên cho chuyến đi của bạn
Bước 2: Click vào Thêm chuyến bay
Bước 3: Điền các trường thông tin phù hợp: Điểm đến, Điểm đi, Thời gian, Số khách & hạng ghế
Bước 4: Chọn chuyến bay phù hợp
Bước 5: Thêm thông tin cá nhân và chính sách hành lý
Bước 6: Thêm đơn vào chuyến đi
Bước 7: Gửi yêu cầu phê duyệt

???? Làm thế nào để đặt phòng? icon

Bước 1: Vào Quản lý chuyến đi, chọn thêm mới chuyến đi và đặt tên cho chuyến đi của bạn
Bước 2: Click vào Thêm khách sạn
Bước 3: Điền các trường thông tin phù hợp: Địa điểm, Thời gian lưu trú, Số khách & số lượng phòng → Tìm kiếm
Bước 4: Lựa chọn chỗ ở phù hợp và điền thông tin người dùng
Bước 5: Thêm đơn vào chuyến đi
Bước 6: Gửi yêu cầu phê duyệt

✍️ Cách thức sửa đổi/ hủy bỏ chuyến đi được thực hiện như thế nào? icon

Bước 1: Vào quản lý chuyến đi, tìm chuyến đi bạn muốn Sửa đổi/ Hủy bỏ
Bước 2: Lựa chọn Đồng ý để hủy bỏ hoặc Bỏ qua để hủy lệnh

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-16.png

Thao tác phê duyệt chuyến đi

24/02/2021
Làm thế nào để phê duyệt chuyến đi? icon

Bước 1: Màn hình tab Đăng nhập → Quản lý chuyển đi → Phê duyệt chuyến đi
Bước 2: Tìm chuyến đi cần phê duyệt bằng 1 trong 3 cách:
☛ Thực hiện nhập thông tin và tìm kiếm; hoặc
☛ Bấm chọn chuyến đi ở trạng thái chờ phê duyệt ở danh sách chuyến đi; hoặc
☛ Bấm vào chức năng thông báo để xem danh sách chuyến đi cần phê duyệt
Bước 3: Bấm chọn Phê duyệt/ Từ chối để xử lý phê duyệt chuyến đi

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-6.png

Thao tác thanh toán

24/02/2021
Thanh toán chuyến đi như thế nào? icon

Bước 1: Màn hình Tab Đăng nhập -> Quản lý chuyến đi -> Thanh toán chuyến đi
Bước 2: Tìm chuyến đi cần thanh toán bằng 1 trong 3 cách:
☛ Thực hiện nhập thông tin và tìm kiếm; hoặc
☛ Bấm chọn chuyến đi ở trạng thái chờ thanh toán ở danh sách chuyến đi; hoặc
☛ Bấm vào chức năng thông báo để xem danh sách chuyến đi cần thanh toán
Bước 3: Bấm chọn Cập nhật giá để nhận báo giá tại thời điểm thanh toán -> Bấm chọn Thanh toán để thanh toán chuyến đi
★ Bấm thêm đơn hàng vé máy bay/ khách sạn mới nếu không muốn thanh toán theo giá được cập nhật hoặc chuyến bay/ khách sạn hết chỗ.

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-23.png

Yêu cầu xuất hóa đơn như thế nào?

24/02/2021
Yêu cầu xuất hóa đơn như thế nào? icon

Bước 1: Đăng nhập → Quản lý hóa đơn → Danh sách yêu cầu
Bước 2: Các thao tác yêu cầu:
☛ Người dùng bấm chọn yêu cầu có trạng thái Chưa gửi yêu cầu và sau đó bấm chọn chức năng Gửi yêu cầu để yêu cầu xuất hóa đơn.
☛ Người dùng bấm chọn yêu cầu có trạng thái là Chờ xử lý và sau đó bấm chọn chức năng Hủy yêu cầu để hủy yêu cầu xuất hóa đơn.
☛ Người dùng bấm chọn chức năng Xem chi tiết để xem chi tiết yêu cầu xuất hóa đơn.

https://tripione.vn/wp-content/uploads/2021/04/Asset-13-1.png

Kiểm tra báo cáo chi tiết ở đâu?

24/02/2021
Kiểm tra báo cáo chi tiết ở đâu? icon

Tại giao diện hiển thị của chức năng Báo cáo chi tiết:
☛ Nhập thông tin các tiêu chí để thực hiện tìm kiếm và xem thông tin báo cáo tương ứng với các tiêu chí được chọn; hoặc
☛ Bấm chọn chức năng Báo cáo chi tiết chuyến đi hoặc chi tiết vé máy bay hoặc chi tiết khách sạn để xem loại báo cáo tương ứng muốn xem; hoặc
☛ Bấm chọn chức năng Xuất báo cáo để thực hiện xuất ra file excel.